دانلود فایل راهنما ها، برنامه ها و دیگر فایل ها

آرشیو دریافت فایل ،تمام برنامه ها و فایل هایی را که شما برای بالا بردن و راه اندازی سایت خود نیاز دارید را شامل میشود .

 فایل ها

Linux 64x Client
This is the binary for your LInux 64 systems
اندازه فایل: 35.3 MB
Linux 86x Client
This is the binary for your LInux 86 systems
اندازه فایل: 34.9 MB
Mac OSX Client
Teamspeak 3 client for Mac OSX When you download this client you may have to install additional updates. This is normal and should be done automatically for you.
اندازه فایل: 40.8 MB
Windows 32bit client
Teamspeak 3 client for Windows 32 bit systems. When you download this client you may have to install additional updates. This is normal and should be done automatically for you.
اندازه فایل: 28.5 MB
Windows 64bit client
Teamspeak 3 client for Windows 32 bit systems. When you download this client you may have to install additional updates. This is normal and should be done automatically for you.
اندازه فایل: 30.5 MB